Regulamin


REGULAMIN IMPREZY

Spektaklu pt. ,,Otwieramy Bramy” Teatru Poddańczego odbywającego się w dniach

5, 6 i 7 sierpnia 2016 r. na terenie Załęża.

 1. Uczestnicy imprezy mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez organizatora.
 2. Osoby przebywające na terenie, na którym będzie prezentowany spektakl mają obowiązek stosowania się do zaleceń organizatora oraz osób zapewniających bezpieczeństwo i porządek.
 3. Na teren imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, innych napojów w opakowaniach metalowych i szklanych, środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz jakichkolwiek innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie.
 4. Osoby uczestniczące w imprezie obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu a także podporządkowywać się poleceniom oznakowanych członków służby informacyjnej i służby porządkowej organizatora.
 5. Organizator może utrwalać przebieg imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk a następnie wykorzystać materiał do celów promocyjnych.
 6. Na teren odbywania się spektaklu nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone w punkcie 3 regulaminu.
 7. Z terenu imprezy będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy (w sytuacjach wyjątkowych) bez wcześniejszego uprzedzenia.
 9. Udział w imprezie jest bezpłatny.
 10. Miejsca nieprzeznaczone dla publiczności to: scena, zaplecze sceny, strefa pracy akustyków i technicznych.
 11. Regulamin obowiązuje w czasie trwania spektaklu:

5.08.2016, godz. 16:00 – 20:00 – Park Załęski

6.08.2016, godz. 16:00 – 20:00 – ulica Lisa 14 (podwórze)

7.08.2016, godz. 12:30 – 16:30 – Plac Kościelny przy parafii św. Józefa

7.08.2016, godz. 17:30 – 22:00- ulica Janasa (scena ustawiona na ulicy, na wysokości połowy ulicy)